Mahmudiye İsabet Okulları

ATÖLYELER

Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi

Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta; stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Oynayan çocukların aslında evreni fethe çıktığını ve kişiliğini oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Atölyemizde uygulanan Zeka Ve Akıl Oyunları ile çocuklarımızın zihinsel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.Oyun; çocuğa öğretemeyeceğimiz konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi için en uygun araçtır. Çocuk oyun esnasında duygu ve düşüncelerini açar. Deneme yanılma yolu ile problemlere çözüm getirmeyi ve belirli riskleri göze alma deneyimi kazanır.

OYUN ÇOCUĞUN İŞİDİR.

Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi ile öğrencilerimize şu becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır:                                                                    Analiz Etme: Bir konuyu temel parçalarına ayırmak ve daha sonra bu parçalar arasında irtibat kurarak sonuca ulaşmayı hızlandırmak.

Farklı Çözüm Yolları Keşfetme: Oyunlar vasıtası ile sistemli veya doğaçlama gelişen problemleri fark etme ve tanımlayabilme, problem karşısında farklı tutumları görebilme, strateji oluşturma, alternatif çözüm yolları keşfetme, çözümde yer alma ve rolü keşfetme, problem çözme becerisini hayata aktarabilme gibi birçok özellik geliştirilebilir.

Eleştirel Düşünme: Öğrenciler bilgiyi neden aldıklarının, onu neden öğrendiklerinin ve ileride onu nerelerde kullanacaklarının farkında değiller.

Sıradışı Düşünme: “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.” Sıradışı düşünen ve farklılıkları ortaya koyabilen kişiler her dönemde muvaffak olmuşlardır. Zeka oyunları farklı yollar deneyerek analiz yapma pratiğini güçlendirir.

Uzamsal Algı: Öğrencilerin hafızasında yeni hayaller oluşturma, bu hayallerin değişimi veya hareketi hayalinde canlandırma ve şekil kazanma becerisini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel Sanatlar Atölyesi

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

 HEDEFİMİZ

Eğitimin ilk yıllarında çocuklar kendini ifade ederken resimlerini araç olarak kullanırlar. Bu yüzden görsel sanatlar dersi öğrencilerin hem rahatlamalarını sağlayan hem de sanatsal etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştiren bir süreç olur.Bu süreç içinde öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, özgün düşünebilmeleri, tasarıma yönelik hayal güçlerini geliştirebilmeleri, sanatsal terimleri, kavramları öğrenmeleri aynı zamanda Türk ve dünya sanatçıları hakkında da bilgi sahibi olmaları ve çevrelerindeki güzel sanatlarla ilgili olayların (sergi, bienal vb.) farkına varmaları hedefimizdir.

 Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencinin ;-Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini farkederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, geçmişten günümüze miras kalan ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve haz almasını, bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını sağlayan bireysel ve toplumsal amaçlar,

-Algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme becerisi kazanmalarını hedefleyen algısal amaçlar,

– Sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen her şey estetik değerleri görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını sağlayan estetik amaçlar,

-Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknik amaçlar, Görsel Sanatlar dersinin dört ana amacını oluşturur.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun çalışmalarımızdan örnekler;

*Sanatı sever, tanımlayabilirler.

*Estetik duyguları gelişmiştir.

*Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.

*İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.

*Sanat terimlerini bilirler.

*Gaziantep müzelerinden en  az üçünü gezmişlerdir, Arkeoloji müzesi, Mozaik müzesi de bunların içindedir.

*Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.

*Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim yapmak çocuklar için sadece bir faaliyetten ibaret değildir. Beraberinde birçok faydası vardır. Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtıldığı sanat dalıdır.

Göz – El Koordinasyonunu Sağlar

Resim ile çocuk küçük kaslarını etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir ve göz-el koordinasyonu sağlanır.

Öz Güven Oluşturur

Çocuk yeni figürler çizdikçe bundan hoşnut olur. Çevresinden de onay alıyorsa bu hoşnutluk oranı artar. Bir şeyler başardığına inanır ve bu da öz güven oluşturmasını sağlar.

Kişiliğini, Arzularını, Kaygılarını Yansıtır

Resim bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır.

Resim Deşarj Olma Aracıdır

Çocuklar resim ile birlikte, yaptıkları çizgilerle kullandıkları boya kalemleri ile çeşitli fırça darbeleri ile gün içinde yaşadıkları çeşitli kızgınlıklarından soyunabilecekleri gibi içlerinde biriken enerjiyi meşru bir biçimde boşaltma imkanı bulurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Özel ve Güzel Eğitim Bizde!

Amacımız; sosyal, duyarlı, başarılı en önemlisi ahlaklı bireyler yetiştirmektir

YUKARI